Regulamin sklepu internetowego ITFriend.eu


I. Informacja o Firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.itfriend.eu prowadzony jest przez Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev z siedzibą przy ulicy Piotrkowskiej 28, 81-502 Gdynia, NIP 957-09-23-841, e-mail: bok@itfriend.eu, numer telefonu: 694-529-041.

II. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.itfriend.eu są przetwarzane przez Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Piotrkowskiej 28.
 2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności.

III. Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.itfriend.eu są wyrażone w złotych polskich (PLN) bądź euro (EUR).
 2. Ceny w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek od wartości dodanej – VAT).
 3. Przy sprzedaży na terenie Polski nie są doliczane żadne dodatkowe opłaty czy podatki.
 4. W przypadku braku innych ustaleń, wiążące dla obu stron transakcji stają się warunki, wynikające z niniejszego regulaminu w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

IV. Zamówienia

 1. Sklep Internetowy www.itfriend.eu umożliwiła Klientom:
  1. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów i usług dostępnych w sklepie internetowym www.itfriend.eu i zawierania umów sprzedaży na odległość.
  2. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym www.itfriend.eu
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów i usług, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.itfriend.eu kierowane przez Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.itfriend.eu Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev.
 5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji zwrotnej.
 6. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej u kuriera) wynosi 6 500,00 PLN. W przypadku, gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
 7. W przypadku złożenia zamówienia towarów wymienionych w poz. 28a – 28c załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11. marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w tym komputerów przenośnych, tabletów, notebooków, laptopów, telefonów komórkowych, w tym smartfonów, konsol do gier wideo, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, na kwotę co najmniej 20 000,00 PLN netto, umowa może być zawarta po spełnieniu przez Klienta warunków przedstawionych przez Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev. Płatność za ww. towary może nastąpić wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwi Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev identyfikację składającego zlecenie płatnicze.

V. Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.itfriend.eu dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania zamówienia.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku Dostępność produktu, obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie kompletowania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu wysłania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.
 4. Jeżeli nie ustalono inaczej, Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev).
 5. Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.
 6. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 7. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev zaleca sporządzić protokół szkodowy.

VI. Sposoby płatności

 1. Płatność za towar bądź usługę może być dokonywana przez klienta:
  1. przed wydaniem towaru klientowi:
   • przelewem na rachunek bankowy Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev,
   • kartą debetową lub kredytową.
  2. w momencie odbioru towaru:
   • gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika
   • kartą debetową lub kredytową u przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika i wcześniejszych ustaleń z Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev
 2. Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności, wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev, jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 3. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem bądź kartą debetową lub kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.

VII. Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30. maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 854). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
   • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W celu identyfikacji zwracanej rzeczy, wskazane jest podanie numeru RMZ. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Numer RMZ powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru RMZ nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.
 5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev.
 7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30. maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w tym w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. W odniesieniu do promocji polegających na umożliwieniu nabycia innego (dodatkowego) towaru w obniżonej cenie, warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie (trwanie w obrocie prawnym) umowy sprzedaży towaru objętego promocją, o której mowa powyżej, z Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev. Utrata statusu kupującego (np. w wyniku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podania przyczyny) jest równoznaczna z naruszeniem warunków prowadzonej promocji i będzie skutkować dokonaniem korekty ceny sprzedaży w odniesieniu do towaru, który nabyto w obniżonej cenie, poprzez podwyższenie jego ceny do ceny regularnej, obowiązującej w dniu dokonania zamówienia. Kupującemu zostanie zwrócona cena zwróconego towaru po potrąceniu o wartość korekty dokumentu sprzedaży wystawionego do towaru promocyjnego (dodatkowego).
 10. Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev nie stosuje polityki towarów zastępczych.

VIII. Gwarancja i rękojmia

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży, zawieranych pomiędzy Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev, z siedzibą i adresem przy ulicy Piotrkowskiej 28, 81-502 Gdynia, NIP 957-09-23-841, a Klientami.
 2. Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia). Zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev udziela nabywcy towaru gwarancji, na sprawne działanie towaru, wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji oraz liczy się od daty sprzedaży towaru.
 4. Towar posiadający gwarancję producenta, opisany na stronie internetowej w polu Gwarancja, informacją o gwarancji w serwisie zewnętrznym i wyrażony w tabeli specyfikacji na dokumencie sprzedaży, nie podlega gwarancji Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta towaru zgodnie z warunkami gwarancji producenta. Gwarancja producenta dla przedsiębiorców ograniczona jest do okresu podanego w gwarancji producenta, z zastrzeżeniem, że może ona być całkowicie wyłączona wobec towarów przeznaczonych do użytku konsumenckiego.
 5. Gwarancja na towar sprzedany konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta względem Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 6. Zgłaszając wadę towaru Klient określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji czy rękojmi. Jeżeli Klient jest konsumentem i nie dokonał wyboru, Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev rozpatruje reklamację w oparciu o zasady dotyczące rękojmi.
 7. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.
 8. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
 9. Uprawnienia Nabywcy towaru, z tytułu udzielonej gwarancji, wygasają automatycznie: po upływie okresu gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru bądź którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev i producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 10. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev kosztów.
 11. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi, Klient może żądać: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo – w przypadku wad istotnych – odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń.
 12. Jeśli Klient zażąda obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta, proponując niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta wymianę Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady, chyba że Produkt był już wymieniony lub naprawiany albo mimo reklamacji nie został wymieniony na wolny od wad lub wada nie została usunięta.
 13. W przypadkach niewymienionych w ust. 12, Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta w ramach roszczeń z tytułu rękojmi jeżeli żądanie jest niemożliwe do zrealizowania albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takich sytuacjach Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev zaproponuje Klientowi inne rozwiązanie.
 14. Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 15. Należy zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę.
 16. Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 17. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 6 miesięcy.
 18. Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev świadczy usługi posprzedażne.

IX. Procedura reklamacji

 1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do:
  1. roszczeń z tytułu gwarancji,
  2. roszczeń z tytułu rękojmi,
 2. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.
 3. Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev rozpatruje reklamację w ciągu:
  1. 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi;
  2. 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, przy czym w przypadku wystąpienia konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów, okres rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych;
 4. Jeśli oświadczenie Klienta, o którym mowa w ust. 2 nie zawiera żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi lub zgłoszone żądanie nie może być uwzględnione, np. jako niemożliwe do zrealizowania albo wymagające nadmiernych kosztów, Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev niezwłocznie zwróci się do Klienta o dookreślenie swojego żądania lub zaproponuje inny sposób rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
 5. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru, wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev.
 6. Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.
 7. Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej:
  1. klient może wysłać sprzęt na koszt Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev za pośrednictwem firmy kurierskiej / spedycyjnej, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji, zamieszczony na stronie internetowej www.itfriend.eu
  2. lub dostarcza towar własnym staraniem do Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev
 8. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, Klient powinien dostarczyć towar do Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev w oryginalnym, fabrycznym opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Klient może dostarczyć towar również w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd.).
 9. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev i może być serwisowany w punktach autoryzowanych, wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji.
 10. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego – Zgłoszenie RMA. Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA):
  1. W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
  2. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie etykieta z numerem RMA.
  3. Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu UWAGI, lub w widocznym miejscu na przesyłce.
  4. Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev i wstrzymać z wysłaniem.
 11. Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, prosimy o załączenie do reklamowanego towaru dowodu zawarcia umowy w celu identyfikacji umowy sprzedaży i usprawnienia procedury reklamacyjnej.
 12. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania. W przypadku reklamacji niezasadnej, zgłoszonej na podstawie gwarancji, Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev może żądać zwrotu kosztów przesyłki.
 13. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym Klient zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych znajdujących się na nośniku / wprowadzonych do pamięci urządzenia. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie.
 14. W przypadku reklamacji obejmującej zestaw komputerowy wyprodukowany przez Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev, obsługa serwisu Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev przyjmuje wyłącznie towar opisany na dowodzie zakupu jako Zestaw komputerowy.
 15. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% średniej miesięcznej ceny wynajmu 1m2 powierzchni magazynowej w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

X. Serwis

 1. Adres, pod którym należy składać reklamacje:

  Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev – SERWIS
  ul. Piotrkowska 28
  81-502 Gdynia

 2. Kontakt z serwisem:

  1. Dział napraw zestawów komputerowych:
  2. Dział reklamacji gwarancyjnych podzespołów:

XI. Postanowienia końcowe

 1. W kontaktach z klientem, Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax, czat).
 2. Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia o sobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 3. Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz. U. z 2001 r., nr 4, poz. 25, z późn. zm.).
 4. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), adres bok@itfriend.eu nie jest przeznaczony d o kontaktowania się w sprawie zawartej umowy lub składania reklamacji.
 5. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 7. Informujemy, że jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Korzystanie ze sklepu internetowego www.itfriend.eu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej, z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej, z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
  4. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader.
 9. Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK: https://uokik.gov.pl/download.php?id=1480 W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub sądem powszechnym.
 10. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.itfriend.eu


Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
  2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
  3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
  4. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev z siedzibą przy ulicy Piotrkowskiej 28, 81-502 Gdynia, NIP 957-09-23-841, e-mail: bok@itfriend.eu, numer telefonu: 694-529-041, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
  1. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  2. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.
  3. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Mogą również Państwo skorzystać z gotowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na naszej stronie internetowej www.itfriend.eu)

 1. Adresat:

  Concert & Stage Solutions – Andrey Vasilyev [ODSTĄPIENIE OD UMOWY]
  ul. Piotrkowska 28
  81-502 Gdynia

 2. Ja / My niniejszym informuję / informujemy o moim / naszym odstąpieniu:
  1. od umowy sprzedaży następujących rzeczy;
  2. od umowy dostawy następujących rzeczy;
  3. od umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy;
  4. od umowy o świadczenie następującej usługi;
 3. Data zawarcia umowy / odbioru
 4. Imię i nazwisko konsumenta / konsumentów
 5. Adres konsumenta / konsumentów
 6. Podpis konsumenta / konsumentów (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 7. Data